Home

Hslf fs 2021:40 handbok

Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården i syfte att ge en allmän överblick HSLF-FS 2017:3 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Artikelnummer: 2017-3-32 | Publicerad: 2017-03-2 HSLF-FS . 2016:40. Utkom från trycket . den 27 maj 2016. Gemensamma författningssamlingen . avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-4-44 . Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd . om journalföring och behandling. HSLF-FS Sammanställningen ska innehålla information om de 2016:40 4 1. riskanalyser som har gjorts av informationssäkerheten, 2. incidenter som har påverkat informationssäkerheten och som med-fört eller hade kunnat medföra vårdskada, 3. uppföljningar som har gjorts, och 4. förbättringsåtgärder som har vidtagits. Allmänna rå SoS HSLF-FS 2016:40 Handbok SoS HSLF-FS 2107:40 Förskrifter och allmänna råd om journalföring. Publicerat: 2018-05-15 09:21. Artikeln har visats: 4404 gånger. Sekretessexpert: Staffan Olsson Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola

Se 3 kap. 2 § p.3 och 4 § i HSLF-FS 2016:40. Överföring av sekretessbelagda uppgifter. När sekretessbelagd information ska meddelas vidare måste det ske på ett sådant sätt så att inte obehöriga kan ta del av informationen. Var särskilt aktsam när informationen ska överföras via så kallade öppna nät HSLF FS 2016:40; Handbok vid tillämpning av föreskriften: HSLF fs 2016:40 ; Patientjournaler. För att ta del av skrift om journaler måste du vara inloggad. Patientdatalagen . Aktuella frågor och svar om patientdatalagen; Covid-19: Samlingssida med information och länkar HSLF-FS 2016:40. HSLF-FS 2017:37. HSLF-FS 2017:40. HSLF-FS 2017:41. Om patientsäkerhet. Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete hos Socialstyrelsen (pdf) En sammanfattning av föreskrifterna HSLF-FS 2017:40 som innehåller reservationer för sekretess och tystnads-plikt återges delar av den vägledningen i denna handbok. Även i detta fall kan det dock vara värdefullt att läsa handledningen i sin helhet. Föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:40 innehåller både föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifte Socialstyrelsens handbok: Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Lagar och föreskrifter. Patientdatalag (2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Senast uppdaterad: 2019-06-0

Bakgrunden till HSLF-FS 2017:37. Den 1 januari 2018 trädde HSLF-FS 2017:37 i kraft. Då upphörde också Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:22) om informationsskyldighet för läkare och tandläkare om generiska läkemedel m.m. att gälla HSLF-FS . 2017:40. 2 - planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till . att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respek-. tive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls, - vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabba Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) Sammanhållen journalföring Patientdatalagen innehåller även regler om sammanhållen journalföring som gör det möjligt för vårdgivare att tillgängliggöra sina journaluppgifter för varandra genom direktåtkomst 9 § Utöver vad som anges i 3 kap. 5-8 och 11 §§ patientdatalagen (2008:355) samt i 5 kap. 3 och 5 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården ska läkaren i patientjournalen dokumenter

En handbok är inte en juridiskt bindande text. (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården ska alltid ske vid tandvårdsbehandling. Se vidare avsnitt Dokumentation i patientjournal. Handbokens exempel belyser en specifik situation och är inte behandlingsförslag Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40. Patientlag 2014:821. Lag SFS 2017:612 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten hälso- och sjukvård Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, sid 57. Uppgifter som ska anges i patientjournalen enligt patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrift Om språket och om förkortningar i journale Bestämmelser om hur allvarliga vårdskador eller risk för allvarliga vårdskador ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, finns i Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria)

HSLF-FS 2020:36: Upphävande av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. 2020: Folkhälsomyndigheten: HSLF-FS 2020:8: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (FoHMFS 2014:4) om teknisk sprit: 2020. Dokumentation i enlighet med patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården ska alltid ske vid tandvårdsbehandling. Se vidare avsnitt Dokumentation i patientjournal. Handbokens exempel belyser en specifik situation och är inte behandlingsförslag Föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). HSLF-FS 2017:3 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvårde HSLF-FS 2019:9. Handbok uppgifter ska antecknas i patientjournalen när de förekommer enligt 5 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrift HSLF-FS 2016:40: Vidare framgår det av Socialstyrelsens handbok om Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att ge en allmän överblick Handbok till HSLF-FS 2019:9, TLV:s föreskrift om statligt tandvårdsstöd Gäller från den 15 januari 2020 Version 11.0 . 2 (222) Denna handbok kommer att uppdateras. Information om uppdateringar kommer att finnas på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets hemsida www.tlv.s

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS

Senaste version av HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40, som ersätter SOSFS 2008:14) Handläggningsstödet för riskbedömningar är ett komplement till MFoF:s allmänna råd (HSLF-FS 2017:51) och handboken Vårdnad, boende och umgänge. Handläggningsstödet innehållen en modell för riskbedömningar och exempel på inledande frågor att ställa i olika situationer. Missa inte våra frågor och svar

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna (HSLF-FS 2017:66) Protokoll för utredningar. Blanketter för utredningar om faderskap och föräldraskap. Handbok. Att fastställa faderska Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40), ska logguppföljningarna dokumenteras. Dokumentationen bör utformas så att den kan utgöra ett underlag för att utvärdera rutinen för logguppföljning HSLF-FS 2016:40. Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning: HSLF-FS 2017:3) RA-FS 2013:1. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling. Stockholm: Riksarkivet; SFS 1990:782. Arkivlag En stor del av regelverket i vården finns till för att garantera en god och säker vård och att stärka patienternas ställning i vården. Genom att känna till och följa regelverket kan du vara med och bidra till en vård som är både säker och personcentrerad

HSLF-FS 2016:40: Socialstyrelsens föreskrifter och

Elevhälsan - Förvaring av dokument- i arkivskåp eller e

IVO:s föreskrift HSLF-FS 2017:41 . Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) >> Object Moved This document may be found her Handbok med stöd för HSLF-FS 2016:40 Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till patientregistret (SOSFS 2008:26) Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) Patientdatalagen (SFS 2008:355) Patientdataförordningen (SFS 2008:360) Länk Handbok i strukturerad journalgransknin personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) • Handbok till informationsöverföring och journalföring (SOSFS 2008:14) • Arkivlagen (1990:782) • Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) SYFTE Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten

Sekretessbelagda uppgifter - Vårdhandboke

 1. Socialstyrelsens handbok: Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Lagar och föreskrifter. Patientdatalag (2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvårde
 2. Handbok i strukturerad journalgranskning. Lagstöd Arkivlagen (SFS 1990:782) Patientdatalagen (SFS 2008:355) Patientdataförordning (SFS 2008:360) Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) Handbok med stöd för HSLF-FS 2016:40
 3. HSLF-FS . 2018:24. 3. 7 § Om SiS har underrättat den enskilde muntligt om innehållet i . ett beslut eller om hur ett beslut som går honom eller henne emot kan . överklagas, ska uppgifter om när och på vilket sätt den enskilde har . underrättats framgå av dokumentationen. En bestämmelse om att en underrättelse alltid ska göras skrift
 4. I myndighetens handbok för HSLF-FS 2016:40 ges en förklaring för hur innebörden av tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet ska tolkas och hur de kan uppfyllas. Enligt handboken ska dessa säkerställas på följande sätt: Tillgänglighet. Säkerställs genom.

Journaler - Fysioterapeutern

Vårdgivaren har ett ansvar enligt HSLF-FS 2016:40 att genom åtkomstkontroller kontrollera att behörighetstilldelningen i verksamhetssystemet efterlevs Handboken är ett övergripande dokument i Skåne och ska ligga till grund för verksamhets- HSLF-FS 2015:15. 8 1.2. Indirekta dödskriterier Fastställande av en människas död med hjälp av indirekta kriterier ska göras genom en klinisk undersökning HSLF-FS 2016:89 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Artikelnummer 2016-10-1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40; Patientdatalag 2008:355 hos riksdagen; Socialstyrelsens handbok Journalföring och behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvårde

bqgudg hslf-fs 2016:88 bemyndigande: rfk rfk rfk i|urugqlqjhq phgylvvdehp\qgljdqghqi|u 6rfldovw\uhovhqdwwphgghodi|uhvnuliwhup p vdpw nds rfk nds rfk nds dqgudvw\fnhw sdwlhqwvlnhukhwvi|urugqlqjhq liunjdrp6rfldovw\uhovhqvi|uhvnuliwhurfkdooplqqdung 626) - handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso - och sjukvården. Dokumentationsskyldiga är legitimerad personal och personal som utför hälso

HSLF-FS . 2017:14. 3. Det informationssystem som används för dokumentation och . behandling av uppgifter om blodgivarna och blodmottagarna ska . uppfylla kraven i fråga om säkerhetsåtgärder, åtkomsträttigheter . och åtkomstkontroll i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av. HSLF-FS 2016:46. ningarnas sidoytor, och informationstexten ska återges på den nedre delen av den andra sidoytan. Dessa hälsovarningar ska ha en bredd av minst 20 mm. Förpackningar i form av.

Sammanhållen journalföring Digital verksamhetsutveckling

Handbok för Blodcentraler Datum 2017-11-26 Kap 13: Lagar, föreskrifter, EG-direktiv och rekommendationer Huvudansvariga: Rut Norda och Olof Åkerblom HB-kap13-v4r5-2017.doc 7 (14) Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om smittspårning HSLF-FS 2015:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering a HSLF-FS 2017:47 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare Handbok för socialtjänstens handläggning av internationella och nationell adoptioner (2015) OBS! På av ny lagstiftning är vissa delar Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete - Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete. Publiceringsår. 2019. Artikelnummer. 2019-6-5360. ISBN. 978-91-7555-502-7. Antal sidor. 75. Språk. Svenska Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:33 Om information som avser uppfödning genom amning eller med modersmjölksersättning för hälso- och sjukvårdspersonal m fl. Senast ändrad: HSLF-FS 2017:1 Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården - Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Publiceringsår. 2019. Artikelnummer. 2019-6-6235. Antal sidor. 88. Språk. Svenska

Video: HSLF-FS 2017:40 - lagen

Handboken är reviderad 2020-06-23 med anledning av ny läkemedelsförsörjning för Region Norrbotten, information om restnoteringar m.m. Handbok för läkemedelshantering. Handbok för läkemedelshantering. 2020-02-04. Handboken har reviderats och har en ny kapitelindelning för att följa samma struktur som föreskriften HSLF-FS 2017:37 Föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Utgivningsår: 2016 Författare: Folkhälsomyndigheten Grundförfattning HSLF-FS 2016:51 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Beslutade: 24 maj 2016 Gäller från och med: 1 juni 2016 Ändringsförfattning: HSLF. SoS:s föreskrifter och allmänna råd om Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) Ändringar (2) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut. Omsorgens handböcker är de riktlinjer och rutiner som omsorgspersonalen arbetar efter. Journalföring och behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40. Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27) Skriv ut

Patientdatalagen Vårdgivarguide

(HSLF-FS 2016:40) • Systematiskt patientsäkerhetsarbete ( HSLF-FS 2017:40) • Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) • (SOSFS 2009:6) Ordination och hantering av läkemedel i hälso - och sjukvården (HSLF -FS 2017:37) • Förebyggande och behandling av undernärin HSLF-FS 2016:84 Reglerat i handbok Nutritionsprodukter Läkare med specialist-kompetens inom områden angivna i LVFS 1997:13 Läkare Dietist Nutritionspump Sjuksköterska Dietist Läkare Sjuksköterska Dietist Läkare Sondmatningstillbehör Sjuksköterska Dietist Läkare Sjukskötersk

Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens

Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Mallar för patientsäkerhetsberättels HSLF-FS 2016:40 har samma tillämpningsområde som PDL. Enligt 1 kap. 1 § PDL tillämpas lagen vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Dessa krav omfattar t.ex. att överföring av patientuppgifter görs på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna, och att åtkomst till patientuppgifter föregås av stark autentisering.

Kusp - Handbok

Patientjournal - Vårdhandboke

 1. st två sätt (stark autentisering) och 2. personuppgifter skyddas så att de inte.
 2. handbok om narkotika. Den stora nyheten på området är att vi från och med 15 februari 2016 har fått nya föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (HSLF-FS 2016:1) som ersätter de från 2009 (SOSFS 2009:27). Laroboken 2017 är självklart omarbetad utifrån de nya föreskrifterna
 3. verksamheten. (HSLF-FS 2017:37) Läkemedelshanteringen ska tillgodose hög patientsäkerhet och god vårdkva-litet. Som grund för detta arbete finns, förutom gällande lagar och föreskrif-ter: Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel
 4. Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården Patientsäkerhetslagen (2010:659
 5. HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården - Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården
 6. Handboken finns tillgänglig både här på kontrollwiki och som en rapport som kan skrivas ut i sin helhet. Handbok för utredning av utbrott - samverkansrapport 2020 nr 02. Många myndigheter står bakom handboken. För att möta utvecklingsbehoven har denna handbok tagits fram i ett myndighetsgemensamt projekt under perioden 2014-2017

HSLF-FS 2016:40, eftersom det av loggen inte framgår vilka åtgärder som har vidtagits med uppgifter om en patient eller vid vilken vårdenhet eller vårdprocess åtgärderna vidtagits. 8. I strid med 8 kap. 5 § patientdatalagen och 4 kap. 10 § HSLF-FS 2016:40, eftersom regionen på begäran av en patient inte kan lämn Här hittar du publikationer relaterade till temat Yrkesrollen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot Många ensamkommande barn och unga lider av psykisk ohälsa. De kan ha varit med om svåra upplevelser före och under flykten, och de kan påverkas negativt av svåra omständigheter i det nya landet, som osäkerhet och väntan under asylprocessen

Handbok för läkemedelshantering är reviderad med fokus på den nya föreskriften för Ordination och Läkemedelshantering HSLF-FS 2017:37. Det finns en ny sida för Delegering där du hittar en mall för delegeringsbeslut för Region -Norrbotten samt länkar till utbildning och förerskrifter m.m. se kap. 3 Ledningssystem Handboken ersätter tidigare anvisningar: Handbok omhändertagande av avlidna 2019- 09-13 Åtgärder vid dödsfall utanför sjukhus 1995- 05-24 Rutiner vid dödsfall utanför sjukhusen 1995 -05-23 Helikopterläkarens uppgifter vid dödsfall 1995- 05-22 Vidare ska handboken ligga till grund för arbetet med lokala föreskrifter, råd oc sjukvården: Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården PDL Patientdatalagen (2008:355

Vårdförbundet är positivt till delar av Socialstyrelsen förslag om nya regler för läkemedelshantering. Förbundet avstyrker dock helt den del av förslaget som avser delegering i kap. 9. Denna del bör dras tillbaka i avvaktan på ytterligare utredning om bl.a. förslagets konsekvenser för patientsäkerheten. Vidare bör delegeringsfrågan hanteras inom ramen för den nu pågående. Handbok Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso-och sjukvården SoS HSLF-FS 2016:40. Styrning av vårddokumentation inom Region Uppsala Vårddokumentationsansvarig- enhetsnivå sjukhusvård Klicka på respektive box för mera information |<< Dokumentationsmallar i Cosmic Behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination regleras i HSLF-FS 2018-43. Specialistutbildning. Specialistutbildning. En sjuksköterska, som antingen har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar,. 2 HSLF-FS 2016:40 . 5 (9) 5.4 Avvikelsehantering Avvikelser dokumenteras enligt handboken för avvikelsehantering inom vård- och omsorgskontoret. 5.5 Signaturförtydligande All legitimerad och delegerad personal ska dokumentera sitt personnummer

Kusp - Handbok - TL

(HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. För tvångsvården finns även särskilda regler om journal-föring i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsyki-atrisk vård. En patientjournal utgörs av en eller flera journalhandlingar som rör samma patient Placerade barn och unga-handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2020) Socialnämndens ansvar för utbildning och hälsa, sidan 56-60 Forskning visar på stora brister när det gäller placerade barns hälsa och skolgång. Omvänt har en lyckad skolgång visat sig vara en stark § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Informationen ska vara utformad så att patienten kan bedöma om åtkomsten har varit befogad eller inte. Av förarbetena till PDL följer att det inte finn HSLF-FS 2017:3 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvårde (HSLF-FS 2016:40), utgör kompletterande lagstiftning vad gäller personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården. Innan dataskyddsförordningen började tillämpas tillsatte regeringen en utredning - Socialdataskyddsutredningen - som har sett över registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde

Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS

 1. Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS) SOCIALSTYRELSENS HANDBÖCKER. Lex Sarah - Handbok för tillämpning av Lex Sarah..
 2. - Handbok i patientsäkerhetsdialog, Socialstyrelsen - Handbok i Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård, SKL - Handbok i Riskanalys och Händelseanalys, SKL Föreskrifter: - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 - Systematiskt patientsäkerhetsarbete HSLF-FS 2017:40 - Lex Maria anmälan HSLF-FS 2017:4
 3. Nej. Utredaren bör endast redovisa sådana uppgifter från belastnings- och misstankeregistret som är relevanta. Redovisningen ska inte vara detaljerad, men innehålla uppgifter om eventuell brottsrubricering samt om straffets omfattning och art, se HSLF-FS 2017:51 samt Socialstyrelsens handbok Vårdnad, boende och umgänge s. 246

Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård

 1. föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Medlemmen ansvarar även för att patienten får korrekt information om eventuell avgift för uteblivande. En patient ska inte kallas oftare än som är motiverat från odontologis
 2. HSLF-FS 2016:40. Socialstyrelsens förekrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen. (2017). HSLF-FS 2017:25. Socialstyrelsens föreskrifter om ändring
 3. istrering eller överlämnande av läkemedel får delegeras inom hälso- och sjukvården med undantag för ambulanssjukvården. (HSLF-FS 2017:37 9 kap. 1 ) I den lokala instruktionen för läkemedelshantering ska det framgå under vilka si..
 4. Häftad, 2019. Den här utgåvan av Författningshandbok 2019, bok med onlinetjänst är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare

Gemensamma anvisningar till handboken - Läkemedelsnära

 1. När det gäller journalföring och hantering av personuppgifter inom hälso- och sjukvården regleras detta i patientdatalagen (2008:355), samt i HSLF-FS 2016:40; Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården
 2. Vårdgivaren ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse varje år, senast den 1 mars, i enlighet med Patientsäkerhetslagen 2010:659, SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården
 3. HSLF-FS 2017:12 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete HSLF-FS-2018:13 Ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga Socialstyrelsens handböcker och metodstö
 4. HSLF-FS 2016:40 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Publiceringsår. 2016. Artikelnummer. 2016-4-44. Antal sidor. 16. Format. Häfte. Lagersaldo. 45. 70,00 kr för 1 st inkl. moms. Antal. LÄGG I KUNDVAG

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011

Socialstyrelsen. (2019). Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Handbok vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälsooch sjukvården (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, föregås av en behovs- och riskanalys. Enligt vad som framkommit i ärendet har de apoteksstuderande tilldelats elektronisk åtkomst till patientuppgifter för att kunna genomföra projekt inom ramen för apotekarprogrammet vid Uppsala Universitet I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR; General Data Protection Regulation) och för att vi värnar om din integritet behandlar vi alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med Patientdatalag (SFS 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)

 • Din tid kommer otto knows chords.
 • Optiskt ljud till analogt.
 • Bärbuskar zon 6.
 • Barbie mensch vorher nachher.
 • Författare egenföretagare.
 • Miele spis induktion.
 • Modulhus priser.
 • Let past tense.
 • Daxxin håravfall.
 • Twitch 7.23 build.
 • Hur stavas omständig.
 • Sagodjur korsord.
 • Berg på hawaii.
 • Bafög 2018.
 • Günstig parken innsbruck.
 • Reine claude d'oullins autofertile.
 • 163 för evigt cherrie.
 • Karelsk björnhund kennel finland.
 • Kaah jungl lyrics.
 • Vårtor i ansiktet bilder.
 • Fantomens bästa vän.
 • Chrysler pt cruiser zuverlässigkeit.
 • Vad är en konvention fn.
 • Ringbanan helsingfors.
 • Kokkaffe mössa.
 • Risgrynspudding i micro.
 • Täckningsbidrag per timme.
 • Sharp tv manual.
 • Skärmdump dator.
 • Engelska flaggor.
 • Enhetscell.
 • Comviq telefoner.
 • Regatta deutschland.
 • Bingosajter på nätet.
 • Fahrräder für afrika heidelberg.
 • Alla djur på tre bokstäver.
 • Gourmetmorsan recept.
 • Seborrhoisches ekzem baby homöopathie.
 • Xbox vr glasses.
 • Astronom gehalt.
 • Gott nytt år skämt.